تبلیغات
پهلوون/Pahlevoun

پهلوون/Pahlevoun
 
قالب وبلاگ
حمایت ازما
دوستان لطفا جهت حمایت از ما از سایت زیر شارژ خریداری کنید.با تشکر شارژ همراه اول-ایرانسل-تالیا-رایتل
برنامه های من
دوستان با این برنامه میتونید کالری مصرفی بدنتون رو محاسبه کنید.
کالری متر ورزشی
بنر دوستان
video
زمان متوقف نخواهد شد
از كجا آمده ام؟
کشتی پهلوانی یکی از ورزش های زورخانه ای است که در ادوار گذشته پهلوانان در زورخانه ها و در پایان ورزش زورخانه ای به آموزش و کشتی گرفتن با شاگردان(نوچه ها)ی خود در گود زورخانه ها می پرداختند و در روزهاى تعطیل و جشن ها پهلوانان و نوخواسته ها به صورت مسابقه با شرایطی ویژه با یکدیگر کشتی میگرفتند و گاهی پهلوانی از یک زورخانه به زورخانه یا از شهری به شهر دیگر می رفت و ادعای کشتی با پهلوان آن زورخانه و یا شهر می کرد. که طی مراسمی این کشتی ها با حضور جمع کثیری از ورزشکاران و پیشکسوتان انجام می شدپس از رواج کشتی های مرسوم در جهان (آزاد و فرنگی) پهلوانان زورخانه ای از داخل گود به روی تشک های کشتی آمدند و خود را با شرایط جهانی همراه کردند و بسیاری از صاحب نامان کشتی ایران که دارای مدال های
فراوان المپیک، جهان و آسیا هستند از زورخانه ها برخاسته اند که برای مثال می توان از غلامرضا تختی، عبدالله مجتبوی، نبی سروری، عباس زندی، منصورمهدی زاده، علیرضا سلیمانی، ناصر گیوه چی، علی غفاری، منصور رییسی، محمدعلی صنعتکاران، حسین سلطانی نژاد، مهدی یعقوبی، عباس جدیدی، رسول خادم، امیر رضا خادم، محمد خادم و بسیاری دیگر از پهلوانان ایران نام برد.
کشتی پهلوانی نیاز به قدرت بدنی، تیز هوشی، سرعت انتقال، چالاکی و استقامت دارد که کشت یگیران با فراگرفتن ورزش های زورخانه ای و انجام آن تمام ویژگی های فوق را بدست می آورند. کشتی گیران آزاد و فرنگی در صورت حضور در تمرینات و مسابقات کشتی پهلوانی، در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی به راحتی می توانند با حریفان خود به مبارزه بپردازند.
مقررات فنى
1 زیرگیرى فقط در سرپا و از زانو به بالا مجاز است.
2 گرفتن پیش قبض و پس قبض، پس کاسه و پیش کاسه در هر شرایطى آزاد است.
3 اجراى فنون و بدل کاری به وسیله پا با پا آزاد است .
4 هنگام بدل کارى ها، اجراى فنون مربوطه، استفاده از دست، از بالاى زانوى حریف مجاز است.
 

امتیازات فنون کشتى پهلوانى
1 خاک کردن حریف با استفاده از پیش کاسه، پس کاسه، پیش قبض و پس قبض (استفاده از شلوار کشتى پهلوانى) دو امتیاز و با زیرگیرى طبق مقررات (از زانو به بالا) یک امتیاز خواهد داشت.
2 در صورتیکه مجرى فن تا 10 ثانیه پس از خاک کردن حریف اجراى فن نکند کشتى توسط داور وسط سرپا اعلام خواهد شد. شود، در منطقه اصلى تشک 2 امتیاز و در صورتیکه اجراى فن از داخل منطقه « پهلو » 3 هر فنى که اجراى آن منجر به فرود آمدن حریف با
امتیاز 2 « پهلو » شود 1 امتیاز خواهد داشت و داور وسط با بیان کلمه « پهلو » اصلى تشک شروع و در خارج از منطقه اصلى منجر به فرود با یا یک را اعلام خواهد کرد.
4 اجرای فنونی که از داخل تشک آغاز شود و در خارج از منطقه هشدار منجر به خاک شدن حریف شود یک امتیاز به نفع مجری فن ثبت خواهد شد و کشتی با سوت داور در وسط تشک به صورت سرپا ادامه خواهد یافت.
5 چنانچه مدافع با دست از زانو به پایین پاى حریف به منظور خنثى کردن فن استفاده کند در صورت خنثى شدن فن 2 امتیاز از دست خواهد داد و 2 امتیاز و یک آگاهى به نفع حریف ثبت مى شود و کشتى در سرپا ادامه مى یابد.
6 در صورتیکه اجراى فن در سر پا از داخل منطقه اصلى و هشدار تشک آغاز شود و در خارج از منطقه اصلى و هشدار منجر به ایجاد شرایط ضربه فنى (پیروز) شود 3 امتیاز به نفع مجرى فن ثبت خواهد شد و کشتى در وسط تشک به صورت سر پا ادامه خواهد یافت.
7 در صورتیکه اجرای فن در خاک و از داخل تشک آغاز و در خارج از منطقه اصلى منجر به ایجاد شرایط ضربه فنى شود 2 امتیاز به نفع مجرى فن ثبت خواهد شد و کشتى در سرپا ادامه مى یابد.
8 هریک از شرایط فوق براى مجرى فن نیز رخ دهد امتیاز مربوطه به نفع حریف ثبت خواهد شد. و شرایط آن « پیروز » ضربه فنی 1 تماس دو شانه با تشک 2 پل رفتن 3 تماس دو آرنج از پشت با تشک یا آرنج به آرنج شدن 4 تماس یک شانه با تشک یا قرار گرفتن در شرایط زاویه باز (بیش از 90 درجه)
تبصره: در هر شریطى مجرى فن قبل از حریف به خطر بیفتد و شرایط ضربه فنى (پیروز) براى او ایجاد شود به منزله باخت با ضربه فنى (پیروز) خواهد بود.
 

چگونگى برنده شدن در صورت تساوى
1 در صورتیکه دو کشتی گیر در پایان وقت قانونی از نظر امتیازات مساوی باشند کشتی گیری برنده می شود که هشدار کمترى دارد.
2 اگر دو کشتی گیر در شرایط مساوى (آگاهى و هشدار) باشند کشتی گیری برنده اعلام می شود که بالاترین نمره فنی را گرفته باشد.
3 اگر دو کشتى گیر از شرایط مساوى بند 2 برخوردار باشند کشتى گیرى برنده مى شود که آخرین امتیاز فنى را گرفته باشد.
4 اگر امتیازات دو کشتی گیر در دوره های مقدماتی و نیمه نهایی بعد از وقت هاى قانونی صفر باشد هر دو کشتى گیر به گروه بازنده ها منتقل مى شوند.
5 اگر کشتی گیر برای بار دوم با شرایط فوق مساوی کند کشتی گیر از جدول مسابقات حذف خواهد شد و در صورت تساوى با کسب امتیاز، شرایط بندهاى 1 تا 3 در نظر گرفته خواهد شد و کشتى گیر در جدول باقى خواهد ماند.
6 در صورت تساوی (صفر صفر) کشتی گیران در کشتی فینال و رده بندی، در وقت هاى قانونى، بعد از یک دقیقه استراحت کشتی یک زمان 3 دقیقه اى ادامه خواهد یافت و هر کشتی گیری که اولین امتیاز را کسب کند برنده اعلام خواهد شد.
7 در صورتى که کشتى بدون کسب امتیاز در وقت قانونى و وقت اضافه به پایان برسد داور بلافاصله در زمان قدرت، قانون خط تساوى را اعمال خواهد کرد.
 

تعریف زمان و خط تساوى و مقررات آن
زمان قدرت: عبارت است از 1 دقیقه وقت اضافى بعد از وقت هاى قانونى و سه دقیقه وقت اضافه .
خط تساوى: عبارت است از دو خط موازى که در منطقه مرکزى تشک به فاصله 40 سانتى متر از یکدیگر رسم شده است.

 کشتى گیرانى که در شرایط بند 7 آیین نامه تساوى قرا بگیرند توسط داور وسط در پشت خط هاى تساوى قرار خواهند گرفت و هر دو کشتى گیر با دست هاى راست خود پیش قبض و با دست هاى چپ خود پیش کاسه پاى راست حریف را گرفته و کشتى با سوت داور، براساس
مقررات تا حصول نتیجه ادامه مى یابد.
 آزاد کردن پیش قبض یا پیش کاسه در قانون خط تساوى از دست حریف به منزله کسب امتیاز و پایان مسابقه است.
 عدم توجه به رعایت مقررات خط تساوى و یادآورى داور، موجب از دست دادن امتیاز و باخت خواهد بود.
 در صورتیکه حریف شخصاً دست یا دست هاى خود را از پیش قبض یا پیش کاسه حریف رها کند و بلافاصله مبادرت به اجراى فن نماید که منجر به اجراى فن شود، مسابقه پایان یافته و مجرى فن برنده اعلام مى شود و در صورت عدم کسب امتیاز بازنده خواهد بود.
 اگر کشتى گیران در یک دقیقه (زمان قدرت) نتوانند امتیازى از یکدیگر بگیرند در پایات وقت (قدرت) کشتى قطع و کشتى گیر سبک تر بر اساس وزن کشى روز اول که در برگه هاى داورى درج شده برنده مى شود.
 در صورت تساوى وزن با توجه به امتیازات مثبت طبقه بندى امتیازات کشتى هاى قبلى برنده مشخص خواهد شد.
 بخشیدن یا حاضر نشدن در مسابقه نهایى و رده بندى به منزله باخت و حذف از جدول خواهد بود.

چگونگی تعیین وزن کشتی گیران و برنده شدن کشتی گیر سبک تر
وزن کشتی گیران هنگام وزن کشی دقیقاً در جدول مربوطه و در مقابل نام آنان ثبت می شود و در محل مخصوص برگه های داوری منعکس خواهد شد که معتبر و مورد قبول گروه فنی و داوری و ملاک محاسبه خواهد بود، در صورت تساوی وزن مندرج در برگه های داوری بر اساس وزن کشی روز اول، بلافاصله مجدداً از دو کشتی گیر وزن کشی خواهد شد و کشتی گیر سبک تر برنده اعلام خواهد شد.طبقه بندی: كشتی، ورزش زورخانه ای و پهلوانی،
برچسب ها: آشنایی با کشتی پهلوانی، امتیازات فنون کشتى پهلوانى، امتیازات کشتى پهلوانى،
[ دوشنبه 2 بهمن 1391 ] [ 06:13 ب.ظ ] [ morteza shafiee ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گر بر سر نفس خود امیری مردی
ور بر دگری خرده نگیری مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده ای بگیری مردی

یا شاه مردان علی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
Gallery
برای نمایش گالری روی عکس كلیك كنید

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

اخبار ورزشی
قالب بلاگفا حافظ پارس خودرو